Attack of the Broccoli Men from Mars (2016)

Original Title: Attack of the Broccoli Men from Mars

 

Year: 2016

 

Director: Roberto Julio Alamo

 

Producer: Roberto Julio Alamo and Guillermo García Insa

 

Screenwriter: Roberto Julio Alamo

 

Director of Photography: Roberto Julio and Guillermo García 

Cast:

- Zhigang Wang as Zhigang Oh

- Roberto Julio Alamo as Jack Rolls

- Guillermo García Insa as Agent Dafoe

- Li Du Lue as Broccoli Man #1

- Ji Shuai as Broccoli Man #2

- Ou Yang as Broccoli Man #3

- Baoqian as Broccoli Man #4

- Xiaoshin as Broccoli Man #5

- Frank Ding as Professor Ding

- Yinting Liu as Mom Dimaggio

- Jiang Zheng Yan as Chikan Oh Jr.

- Mo Yong Hui as Little Dafoe

- Lou Yu Heng as Jack "The Kid" Dimaggio

Awards:

Attack of the Broccoli Men from Mars

Attack of the Broccoli Men from Mars

Attack of the Broccoli Men from Mars

Attack of the Broccoli Men from Mars

Attack of the Broccoli Men from Mars

Attack of the Broccoli Men from Mars

Attack of the Broccoli Men from Mars

Attack of the Broccoli Men from Mars

Attack of the Broccoli Men from Mars

Attack of the Broccoli Men from Mars

Attack of the Broccoli Men from Mars

Attack of the Broccoli Men from Mars

Attack of the Broccoli Men from Mars

Attack of the Broccoli Men from Mars

Attack of the Broccoli Men from Mars

Attack of the Broccoli Men from Mars

Attack of the Broccoli Men from Mars

Attack of the Broccoli Men from Mars

Attack of the Broccoli Men from Mars

Attack of the Broccoli Men from Mars

Attack of the Broccoli Men from Mars

Attack of the Broccoli Men from Mars

Attack of the Broccoli Men from Mars

Attack of the Broccoli Men from Mars