Pingsha Chase 2: Zhengzhou Connection (2016)

Original Title: Pingsha Chase 2: Zhengzhou Connection

 

Year: 2016

 

Director: Nathaniel Boyd & Roberto Julio Alamo

 

Cinematographer: Liu Yinting

 

Screenwriter: Nathaniel Boyd

 

Producers: Roberto Julio Alamo & Nathaniel Boyd

Cast:

Zee Williams - Nathaniel Boyd

Aye Rodriguez - Roberto Julio Alamo

Noodles Girl - Liu Yinting

News Reporter - Qian Jing

Drunk bar guy - Buzz Buemeler

Freeze Victim - Wu Xu

Husband - Kong Linghui

Housewife girl - Jing Qian

Zax Cagle - Zax from Mars Alliance

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase