Pingsha Chase (2016)

Original Title: Pingsha Chase

 

Year: 2016

 

Director: Nathaniel Boyd & Roberto Julio Alamo

 

Cinematographer: Liu Yinting

 

Screenwriter: Nathaniel Boyd

 

Producers: Roberto Julio Alamo & Nathaniel Boyd

Cast:

Zee Williams - Nathaniel Boyd

Aye Rodriguez - Roberto Julio Alamo

Noodles girl - Liu Yinting

Basketball Boy #1 - Liang Yun Ye

Basketball Boy #2 - Ji Shuai

Little girl #1 - Chen Xinyan

Little girl #2 - Xie Mingfei

Little girl #3 - Kong Ruijiao

Monster Car Lender - Frank Ding

Barbaque Loban - Tao Kexuang

Security Guard - Ou Weisheng

Mad Doctor - Wang Zhingang

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase

Pingsha Chase